Reglement voor de BPW-clubs van BPW Belgium

Lidmaatschap
– BPW staat open voor geëngageerde dames met een open geest die professioneel actief zijn en de doelstellingen van BPW onderschrijven . BPW moedigt vrouwen aan zich professioneel te ontwikkelen, leiderschapsposities in te nemen en actief te netwerken.
(zie website www.bpw-international.org en www.bpw-europe.org en www.bpw-belgium.be )
– De leden van een club zijn voor 75% professioneel actief.
– Van de leden wordt 75% aanwezigheid op jaarbasis verwacht.
– Een club heeft minstens 20 leden om een volwaardige BPW club te zijn.
– Het bestuur van de club bestaat minstens uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester, een webmaster en de past-voorzitter.

– Een kandidaat-lid dient op voorhand haar CV aan het bestuur door te geven.
– Na goedkeuring van het bestuur kan een kandidaat-lid kan 3x deelnemen aan een ledenvergadering om dan haar kandidatuur te stellen aan het bestuur.
– Het bestuur bepaalt of een kandidaat-lid kan toetreden tot de club.
– Het bestuur bepaalt de ledenbijdrage, rekening houdend met de gelden die voor BPW International, BPW Europa en BPW nationaal dienen gestort worden.
– Leden onder de 35 jaar behoren tot Young BPW en betalen een verminderde internationale en nationale bijdrage.
– Het bestuur engageert zich om jonge leden aan te trekken.
– Een lid kan voor persoonlijke redenen 1x voor een jaar afwezig blijven. Het bestuur bepaalt de bijdrage die dit lid betaalt, rekening houdend met de internationale en nationale bijdragen.
– Het bestuur blijft 3 jaar in functie. Een functie kan 1x verlengd worden voor een volgende termijn.
– Een BPW werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december van het kalenderjaar.
– Een club heeft minstens 8 ledenvergaderingen per jaar.
– BPW nationaal organiseert een Algemene Vergadering voor alle leden van alle clubs in oktober. Het clubbestuur moedigt de leden aan om deel te nemen.
– Iedere club organiseert volgens een beurtsysteem het Feest van het Licht voor alle leden van alle clubs in maart. Het clubbestuur moedigt de leden aan om deel te nemen.
– Het bestuur moedigt de leden aan om deel te nemen aan Internationale en Europese BPW-congressen, o.a. door een tussenkomst te voorzien in het inschrijvingsgeld.
– Mailadressen van leden mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, of andere dan BPW activiteiten, tenzij na goedkeuring van de voorzitter.

Verkiezingen clubbestuur
– Alle bestuursleden zijn uittredend, maar kunnen kandideren voor een voor een andere functie of voor een 2de en laatste ambtstermijn binnen dezelfde functie.
– Alle leden van de club worden minstens 2 maanden op voorhand schriftelijk verwittigd dat het bestaande bestuur uittredend is en dat de kandidaturen voor het nieuwe bestuur naar de voorzitter van het uittredend bestuur moeten opgestuurd worden. De leden worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.
– De verkiezingen gaan door in november, zodat het nieuw bestuur in januari kan starten.
– Het nieuwe bestuur wordt verkozen door eenvoudige meerderheid tijdens een geheime stemming met minstens 65% aanwezigheid van de leden. Afwezige leden kunnen een stemmandaat meegeven aan een bevriend lid.
– De namen en functies van het bestuur worden doorgegeven aan de nationale voorzitter.

Verkiezingen nationaal bestuur
– De verkiezingen van een nationaal bestuur gaan door tijdens de Algemene Vergadering van oktober tijdens een geheime stemming met minstens 75% aanwezigheid van clubvoorzitters en –ondervoorzitters.
– Zijn stemgerechtigd voor het nationaal bestuur: de voorzitter en ondervoorzitter van elke club. Bij afwezigheid van een van beiden kan de past-voorzitter stemmen.
– De nationale voorzitter is reeds voorzitter geweest van een club of heeft deelgenomen aan een internationaal congres.
– Het nationaal bestuur streeft ernaar om van iedere club een afgevaardigde op te nemen in het nationaal bestuur, om de informatiedoorstroming te bevorderen.

Aanvullingen kunnen per club aangebracht worden, voor zover deze niet dit reglement tegenspreken.

Opgesteld op 7 september 2015 door de nationale voorzitter, het Nationaal bestuur en de pastvoorzitters
Miepie Questier, Celine Beys, Annick Buysse, Mariette Debou, Bea Demeyer, Florence Demuynck, Sabine Lecot, Yolande Jennes, Myriam Martens, Heidi Van Laethem.
En onderschreven door de voorzitters van de BPW clubs van België (Celine Beys Young A’pen; Christine Blancke Oostende; Kaat Coucke Waregem; Marie-Jeanne Huysman Vl.Ardennen; Martine Huysman Knokke; Veronique Laloo Gent; Ann Plaskie Kortrijk; Ingrid Wegge Antwerpen)

Waregem, 1 oktober 2015